Rehber Değerleme
SPK BDDK yetki belgeleri
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68

Degerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlara Değerli Konut Vergisi getirildi.

07.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile Emlak Vergisi Kanunu’na 42 ila 49. Maddeler ilave edildi. İlave edilen bu maddeler ile Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlara Değerli Konut Vergisi getirildi.

Bu vergi kanun olarak yayınlandı, ancak aydınlatıcı ikincil düzenlemeler yapılmadığı için Vergiye tabi taşınmaza sahip malikler birçok konuda tereddüte düştü. Bu hususta son zamanlarda şirketimize birçok kişi ve kuruluş tarafından sorular sorulmaktadır. Sizleri aydınlatmak adına hukukçularımızdan ve mali uzmanlarımızdan aldığımız, sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz görüş, öneri ve açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Kanun Neleri Kapsıyor?
Öncelikle ilgili Kanun’un neler getirdiğine ve uygulama şekline bakalım;

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olanlar Değerli Konut Vergisi’ne tabidir.

Taşınmazın değeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak Değerleme ile belirlenecektir.

Belirlenen taşınmaz değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilir. http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/

Taşınmazın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce İlgilisine ayrıca Tebligat ile bildirilir.

Değerleme çalışması sonuçlarına, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne veya Genel Müdürlüğe iletilmek üzere taşra birimlerine şahsen ya da yetkili temsilci aracılığı ile yazılı olarak müracaat ederek itiraz edilebilir. İtiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz sonucunda kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, Değerli Konut Vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir. Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, Bina Vergi Değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. Verginin matrahı, bina Vergi Değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3) 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6) 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranında artırılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl Yeniden Değerleme Oranında artırılmaz. Başka bir değişle 2019 yılında belirlenen taşınmazın değeri, 2020 de ödenecek Değerli Konut Vergisi’nin matrahıdır. Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecektir. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. Paylı Mülkiyetlerde her bir malik ayrı ayrı sorumludur. Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. Muaflıklar (Bakınız ilgili Kanun’un 46. Maddesi) 2020 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname verilecektir. Her yıl Beyanname verilmesi zorunludur. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir. Tebligat yapılmaya başlandı Kanun’un yukarıda belirtilen tüm detayları bir yana, acil olan husus; bugünlerde ilgili maliklere gelen tebligat kapsamında neler yapılması gerektiği… Her şeyden önce gelen tebligattaki değeri kabul eden maliklerin itiraz etmelerine gerek yok, zira itiraz etmeyen maliklerin taşınmazı için belirlenen değer tebligattan 15 gün sonra kesinleşmiş olacak. Kanun kapsamına giren taşınmazına verilen değeri yüksek bulan maliklerin tebligatın yapıldığı tarihten itibaren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu itirazın SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile yapılmasında fayda vardır.
Hukukçuların görüşlerine göre; yaptıkları itirazdan sonuç alamayan malikler, 20 Şubat 2020 günü akşamına kadar verecekleri Beyannamenin ihtirazi kayıtla vererek alacakları Tahakkuk fişi ile Vergi Mahkemeleri’nde dava açma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, yine itirazı kabul edilmeyen veya taşınmazın değerini yine de yüksek bulan malik İdari Mahkemelerde dava açma hakkına sahiptir. Yapılacak itirazda kullanma üzere; taşınmazınızın değerini belirlemek üzere
Değerleme Raporu / Ekspertiz yaptırmak isteyen malikler SPK Lisanslı şirketimize müracaat edebilirler. http://www.rehberdegerleme.com.tr/ekspertiz_talep_formu

Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No:74 A-3 Blok K:1 D:6 Fatih-İstanbul
Tel: 0554 5888361 - 0212 6351161- 0212 6351162 Faks: 0212 6351163
rehber@rehberdegerleme.com.tr www.rehberdegerleme.com.tr

Değerli Konut Vergisi
14.1.2020

Mesaj Gönder

Rehber Gayrimenkul Değerleme
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68
© 2016 rehberdegerleme.com.tr Tüm hakları saklıdır.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry